หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Share

...หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

Laughing สำนักงาน ก.พ.  www.ocsc.go.th

Laughing สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) www.nacc.go.th

Laughing สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม www.pacc.go.th

Laughing สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.oag.go.th

เข้าชม : 5186


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400