เอกสารเผยแพร่
Share

...เอกสารเผยแพร่งานด้านส่งเสริมจริยธรรม...
                      SmileKissSmile

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    (
ไฟล์ 1 :moral.pdf)
 

2. 2.1 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2552
         
(
ไฟล์ 2 :moral 1.doc)
    2.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2552
          (ไฟล์ 3 :mora 2.pdf)
 

3. กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    (ไฟล์ 4 :moral 3.doc)

4. เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2559
   (ไฟล์ 5: จดหมายข่าว ฉบับที่4/2559)

5. เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5/2559
   (ไฟล์ 6: จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2559)

6. เผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6/2559


7. ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ 9 - 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


8. ข้อสั่งการกรณีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน


9. สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานปลัดสำนักนายารัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง
 

10. จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/60

 


เข้าชม : 7844


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400