ระเบียบ-กฎหมาย
Share

แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-เอกสารประกอบหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ที่ รง 0415/ว01861 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกอบด้วย
1. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไร
2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญประประโยชน์อื่นใด
 (ไฟล์แนบ : แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน)

 
เข้าชม : 5069


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400