ติดต่อเรา
Share

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ :

     • ฝ่ายบริหารทั่วไป
      หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2643 4989


     • กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง
        (โครงสร้างบุคลากร, อัตรากำลัง, การกำหนดตำแหน่ง, HIPP ฯลฯ)
      หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2245 1826


     • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
       (สรรหา, บรรจุ, แต่งตั้ง, ต่อสัญญาจ้าง, ปรับระดับ, ย้าย, เปลี่ยนสายงาน, โอน, ลาออก, ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ-พ.ต.ก.,ช่วยราชการ, สิทธิประกันสังคม ฯลฯ)
       หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2247 0305


     • กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
       (แผนพัฒนาบุคลากร, ฝึกอบรม, ทำฐานข้อมูลฝึกอบรม, ประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม ฯลฯ)
      หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2643 4984


     • กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ   
       (บริหารผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด),เงินเดือน-ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ, จัดสรรเงินรางวัลประจำปี, ข้าราชการพลเรือนดีเด่น-หน่วยงานดีเด่น, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, การลา , ขอพระราชทานเพลิงฯ, บัตรประจำตัว, Scan ลายนิ้วมือ, งานข้อมูลบุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล, เว็บไซต์กอง)
      หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2247 6604 (งานบริหารผลการปฏิบัติราชการ, งานสิทธิประโยชน์)  
      หมายเลขโทรศัพท์  :  0 2245 7710 (งานทะเบียนประวัติ, บัตร)


     • กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม  
       (สืบสวนข้อเท็จจริง, สอบสวนทางวินัย, ละเมิด, ร้องทุกข์, เผยแพร่ความรู้ทางวินัย, เลขาฯ คณะกรรมการจริยธรรม, ป้องกัน-ปราบปรามทุจริต, การลาศึกษา-ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)
     หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  :  0 2245 3579


ที่อยู่ :
กองบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

สายรถประจำทางที่ผ่าน : 12 13 54 36ก 157 163 ปอ.36 73 73ก 168 514 555 529 171 528 ปอพ.4 34

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2245 7710
e-mail : dsdbumnet@hotmail.com

เข้าชม : 77011


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400