คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

     คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14
เพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย
     1. ประธานกรรมการ  ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดย
                                     ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.
    
2. กรรมารผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองให้เหลือ 2 คน
     3. กรรมการ 2 คน  ซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
                                  ของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดำเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
     4. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน  ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รายละเอียดตามเอกสาร Download)

   เข้าชม : 6300


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400