ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
Share

เป็น KM ทีสรุปสาระสำคัญและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ซึ่งสะดวก และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมทั้งแสดงตารางที่แยกให้เห็นได้ชัดเจนถึงสิทธิการเบิกจ่าย
ของข้าราชการแต่ละระดับ KM นี้จึงเหมาะแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นยิ่งที่จะศึกษาไว้เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้

โดย..ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ..ไฟล์ 1 :133529.pdf

เข้าชม : 6795


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400