ตอบข้อหารือแนวปฏิบัติในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Share


สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1006.2/146 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553  เรื่อง หารือแนวปฏิบัติในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเข้าชม : 6685


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400