สรุปกฎ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
Share

สรุปกฎ ข้อบังคับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เข้าชม : 41859


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400