ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
Share

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล : มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559  ดังต่อไปนี้

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม

          2. จัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคลของกรม

          3. ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม

          4. เสริมสร้างวินัย พิทักษ์ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และดำเนินการทางวินัย

          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


เข้าชม : 23255


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400