GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

The News

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 03:43 น.

    เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลขุนยวม เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐ คน ณ เทศบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒,๒๘-๒๙ มีนาคม,๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง


 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๘/๒๕๕๘ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015 เวลา 08:30 น.

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๘/๒๕๕๘ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอเมือง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ และรายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขาช่างก่ออิฐ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 09:04 น.

          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดฝึกอบรมผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพ กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่ ผู้ต้องขัง เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                   

          ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรม ทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่ ผู้ต้องขัง จำนวน ๓๐ คน ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง


   

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ สาขาการจัดดอกไม้สด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 07:11 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 06:56 น.

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ สาขาการจัดดอกไม้สด ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ อบต.บ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ สาขานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2015 เวลา 16:13 น. เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2015 เวลา 16:07 น.

    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลขุนยวม เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ สาขา นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐ คน ณ เทศบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม-๑๐ เมษายน,๒๐-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕๐ ชั่วโมง


   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL