GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

    เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลขุนยวม เปิดฝึกอบรมรายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน รุ่นที่ รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๘ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวด ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐ คน ณ เทศบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒,๒๘-๒๙ มีนาคม,๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง