GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมรายการ กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ และรายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขาช่างก่ออิฐ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดฝึกอบรมผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพ กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่ ผู้ต้องขัง เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ(Skill) และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                   

          ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรม ทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขา ช่างก่ออิฐ ให้แก่ ผู้ต้องขัง จำนวน ๓๐ คน ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง