GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ศพจ.แม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

   วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวทักษภร เสรีชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รุ่นที่ ๖/๒๕๕๘ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ให้แก่ แรงงานในระบบ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดน ให้ประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ บ้านขุนสาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งสา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน