GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงสร้างองค์กร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.)ประกอบด้วย
          1.1 นายประภัสสร์  วงศ์รักษา              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   หัวหน้าฝ่าย
          1.2 นางสาวสุพรรณ  ชอบมณีแสง        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน         
          1.3 นางสาวพัชรี  เล่าหลือ                 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
          1.4 นางปิยฉัตร  มณียศ                    ครูฝึกฝีมือแรงงาน
          1.5 นายจิรวุฒิ  กิจวรรณ                   ครูฝึกฝีมือแรงงาน
          1.6 นายปรเมษฐ์  แก่นตัน                 พนักงานธุรการ
          1.7 นายสมศักดิ์  หลวงมะลิ                พนักงานขับรถยนต์ 
          1.8 นายเจษฎา  สุธรรม                    พนักงานขับรถยนต์ 
         
     อำนาจหน้าที่ 
          1. รับ - ส่ง กลั่นกรองหนังสือและงานสารบัญ
          2. เก็บรักษา ค้นหาเอกสาร
          3. ร่างตอบโต้และพิมพ์หนังสือ
          4. งานเจ้าหน้าที่และพัฒนาบุคลากร
          5. งานจัดประชุม
          6. งานเบิก - จ่ายเงิน จัดทำบัญชี รายงานการใช้จ่ายเงิน
          7. จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ
          8. งานดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
          9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. ฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สม.) ประกอบด้วย
          2.1 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม                  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  หัวหน้าฝ่าย
          2.2 นายกิตติภพ  ยะอ้อน                      ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2
          2.3 นายสุบัน  ธรรมวงค์                       เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
     อำนาจหน้าที่
          1. ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับต้น ทดสอบฝีมือคนหงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
          2. ส่งเสริการกำหนดมาตรฐานของพนักงานในสถานประกอบกิจการ (COMPLETENCY) 
          3. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
          4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับจังหวัดและระดับภาค
          6. ตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบเอกชน
          7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (สร.) ประกอบด้วย
          3.1 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม                   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  หัวหน้าฝ่าย
          3.2 นางสาวพิมพาภรณ์  อุดมพันธุ์             นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
          3.3 นายรัตนะ  ศรีบุรัมย์                     นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
          3.4 นางวรรณนิภา  สุริยน                      นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          
     อำนาจหน้าที่
          1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          2. จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ
          3. ประสานงานเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชน
          4. สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การไปทำงานต่างประเทศ และมาตรฐานฝีมือแรงงนเฉพาะของสถานประกอบกิจการ
          5. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของท้องถิ่น
          6. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
          7. จัดทำทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึก ผู้จบฝึก ออกใบรับรอง ออกวุฒิบัตร ออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รายงานผลการปฏิบัติงานทางเอกสาร และทาง INTERNET
          8. สร้างเครือข่าย ส่งเสริม สนับสนุน การรับรองหลักสูตร และรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
          9. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
          10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          11. ดำเนินการเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพประจำจังหวัด (กพร.ปจ.)
          12. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน (พร.) ประกอบด้วย
          4.1 นางสาวทักษภร เสรีชาติ                       นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  หัวหน้าฝ่าย
          4.2 นายสถาพร  สุริยน                              ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2
          4.3 นายโสภิต  นิลไพบูลย์                         นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          4.4 สิบเอกกำพล  พันธมิตร                        ครูฝึกฝีมือแรงงาน                    
     อำนาจหน้าที่
          1. พัฒนาฝีมือแรงงานด้านกรฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกเสริมทักษะ การพัฒนาผู้ประกอบการอชีพอิสระให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชนทั่วไป ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ผู้ประสบปัญหาความยากจน ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง ทหารก่อนปลดประจำการ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ รวมทั้งผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน และคนพิการ
          2. ฝากฝึกผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบกิจการ ติดตามและประเมินผลของผู้รับการฝึก
          3. ผลิตอุปกรณ์การฝึก นวัตกรรม และคู่มือการฝึก
          4. ประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกสาขาอาชีพ
          5. สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การไปทำงานต่างประเทศ และมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะของสถานประกอบกิจการ
          6. บริการซ่อม ให้ความรู้ การบำรุงรักษายานพาหนะ ช่วงเทศการ
          7. ตรวจสอบอาาร สถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ ในการขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเอกชน
          8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย