GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประวัติและแผนที่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

         ประวัติย่อ ศพจ.แม่ฮ่องสอน

                ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากลมีความพร้อมที่จะทำงานและเป็นที่ต้องการของนายจ้างตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ เป็นธุระกิจของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึก ในปัจจุบันให้บริการฝึกอาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

 

 

         ทำเนียบผู้บริหารศพจ.แม่ฮ่องสอน

 

 


ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายดำรงศักดิ์  อิงศรีสวัสดิ์

ธ.ค. 2542 – ก.ย. 2543

2

นายสมศักดิ์  หลวงนรินทร์

ก.ย. 2543 – พ.ค. 2544

3

นายสมชาย  เทียมสนิท

พ.ค. 2544 – พ.ย. 2544

4

นายชาครีย์  สุพรรณสิงห์

พ.ย. 2544 – มี.ค. 2546

5

นายสมบัติ  ศิลาเกษ

มี.ค. 2546 – ส.ค. 2547

6

นายสุชาติ  หลิมรัตน์

ส.ค. 2547 – มิ.ย. 2548

7

นายชัย  มีเดชา

มิ.ย. 2548 – ส.ค. 2551

8

นายอรรถพล  สุวัธนเดชา

ส.ค. 2551 – ก.พ. 2553

9

นายจักรรัตน์  นิวาศบุตร

ก.พ. 2553 – มี.ค. 2554

10

นายสง่า  วงศ์ษาพาน

มี.ค. 2554 – มิ.ย. 2555 

11

นางอรทัย  สังข์ทอง

2 ก.ค. 2555 – 23 ต.ค. 2556

12

นายเสริมสกุล  พจนการุณ

28 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน

      

 

    แผนที่ศพจ.