GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

บุคลากร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

 ฝ่ายส่งเสริมและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน

 
 
 
 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ

 นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ

 นายประภัสสร์  วงศ์รักษา
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

 นางสาวทักษภร  เสรีชาติ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ

       
 

 
 
 
 
 

นางสาวพิมพาภรณ์  อุดมพันธุ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฎิบัติการ

นายกิตติภพ  ยะอ้อน
ครูฝึกฝีมือแรงงานชั้น2

นางสาวสุพรรณ  ชอบมณีแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฎิบัติการ

นายสถาพร  สุริยน
ครูฝึกฝีมือแรงงานชั้น2 
       
 
 

 
 
 
 

นายรัตนะ  ศรีบุรัมย์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฎิบัติการ

นายสุบัน  ธรรมวงศ์
พนักงานประจำสำนักงาน    
นางสาวพัชรี  เลาหลือ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายโสภิต  นิลไพบูล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
       
   
 
 
 
นางวรรณนิภา  สุริยน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางปิยฉัตร  มณียศ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
สิบเอกกำพล  พันธมิตร
ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
       
 
 
    
 
   
 นายจิรวุฒิ  กิจวรรณ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
 
       
 
 
   
 
 
   

นายปรเมษฐ์  แก่นตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
       
   

นายสมศักดิ์  หลวงมะลิ
พนักงานขับรถยนต์