GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ภารกิจ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

ภาระกิจของ ศพจ.แม่ฮ่องสอน

1. ฝึกฝีมือแรงงานให้แก่ประชากรวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในสาขาช่างต่างๆ
2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว ในตลาดแรงงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และฝีมือเฉพาะ ด้านให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่างๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด
5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

 การดำเนินงาน

>> หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน 
เป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับและเป็นแรงงานใหม่ซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาต่อที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้มีฝีมือขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน ระยะเวลาการฝึก2 – 6 เดือน

>> หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เป็นการฝึกเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือให้แก่ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน หรือแรงงาน ที่ถูกเลิกจ้างซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกมีโอกาสยกระดับฐานะคุณภาพของตนให้ดีขึ้น ระยะเวลาการฝึก 30 - 280 ชั่วโมง

>> หลักสูตรฝึกเสริมทักษะ
เป็นการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท หรือนอกสถานที่ทำการของศูนย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ทหารกองประจำการผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พระ สามเณร ระยะเวลาการฝึก 6 – 80 ชั่วโมง และ 280 ชั่วโมง

>> ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เป็นการทดสอบฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่กำหนดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบ่ง 3 ระดับ จากขั้นต้นไป จนถึงขั้นสูงสุด คือ ชั้น 1 ,2และ 3 ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ช่วยให้หางานทำได้ง่ายขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานสำหรับนายจ้างก็สามารถคัดเลือก และบรรจุคนได้ เหมาะสมกับงานกำหนดอัตราค่าจ้าง ได้เหมาะสมกับระดับฝีมือของลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกลางแก่ผู้ที่มีความประสงค์ จะไปทำงานต่างประเทศการทดสอบฝีมือตามมาตรฐานของนายจ้างเพื่อจัดระดับฝีมือของลูกจ้างประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หน้าที่หรือเงินเดือนตามความเหมาะสม สาขาที่เปิดทดสอบ คือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร , ช่างเชื่อม , ช่างไฟฟ้า,ช่างวิทยุและโทรทัศน์, ช่างซ่อมรถยนต์ ,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ , ช่างก่ออิฐ , ช่างฉาบปูน , ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ฯลฯ