วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งภารกิจหลักในการให้บริการด้านการ
พัฒนาฝีมือ แก่กำลังแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้

วิสัยทัศน์  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

            "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  มุ่งดำเนินการประสานและส่งเสริมศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน
มีเอกภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถแบ่งปันได้ในตลาดโลก"    

วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

             "นครศรีธรรมราชเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน"

        

     

'''ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช'''

ทรงพระเจริญ