ภารกิจหลัก

1.   การบริหารมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2. การบริการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน

3. การบริหารพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

4. การบริหารพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

1. การบริมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

              1.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการดำเนินการทดสอบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน และใช้ในการกำหนดตำแหน่งและ
ค่าตอบแทน

              1.2  ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ   เป็นการดำเนินการทดสอบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2537 มาตรา 36(3) ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จึงต้องส่งคนงานเข้ารับการทดสอบฝีมือ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนดตามแบบทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและสาขาอาชีพ ตำแหน่งที่จะส่งคนงาน
ไปทำงาน

             1.3 ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการดำเนินการทดสอบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมกับสถาน ประกอบการซึ่งความต้องการเฉพาะตำแหน่งของสถานประกอบการหรือนายจ้างซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ไม่มีในมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติหรือยังจัดทำไม่แล้วเสร็จกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงส่งเสริมให้คำแนะนำหรือร่วมกันในการกำหนดแบบทดสอบและ
วิธีการทดสอบที่ต้องการเฉพาะตำแหน่ง แล้วนำไปรองรับเป็นมาตราฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้
ทดสอบพนักงาน ลูกจ้างของสถานประกอบการ
 
           กลุ่มเป้าหมาย   
แรงงานในระบบการจ้างฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้มีศักยภาพและฝีมือแรงงานเพื่อขึ้น

2. การบริหารพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการแข่งขัน 

           เป็นการพัฒนาศักยกาพแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ อัญมณีเครื่องประดับ ซอร์ฟแวร์ การทอ่งเที่ยว ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นีเจอร์จากไม้ อาหารไทยสู่อาหาร
โลกนวดแผนไทย และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

            กลุ่มเป้าหมาย

                    1. แรงงานใหม่ที่มีความประสงศ์เข้าทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
                    2. แรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือให้ทันกับเทคโนโลยี 

3.  การบริหารพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

          เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมโดยการยกระดับฝีมือแรงงานและให้สนับสนุนลูกจ้างให้สามารถเป็นผู้
ประกอบอิสระจนถึงผู้ประกอบการขนาดย่อมและพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้มีความเข้มแข็ง

             กลุ่มเป้าหมาย

                        1. ผู้ว่างงาน
                        2. ผู้เกษียณอายุการทำงาน
                        3. วิสาหกิจชุมชน
                        4. ผู้มีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทาง
                        5. ผู้ถูกเลิกจ้าง
                        6. ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
                        7. ผู้ประกอบการเดิม
                        8. นักศึกษา / บัณฑิตจบใหม่

4. การบริหารพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

           
4.1 การยกระดับฝีมือแรงงาน  เป็นการฝึกอาชีพให้กับแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อผลิตกำลังแรงงานซึ่งมีฝีมือขั้นต้น
ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้มีทักษะฝีมือสามารถทำงานกับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน / ระดับกลาง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนา นิสัยอุตสาหกรรมเพื่อความพร้อมในการทำงาน มีระยะฝึกในสถานที่จำนวน ตั้งแต่ 4-12 เดือน แล้วแต่สาขา เน้นการฝึกภาคปฎิบัติ
ิและมีการฝึก งานในสถานประกอบการอีก 2-4 เดือน โดยต้องผ่านการประเมินจากสถานประกอบการจึงจะถือว่าสำเร็จการฝึก

           4.2 การยกระดับฝีมือแรงงาน  
เป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้มีงานทำอยู่แล้วในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นเท่าทันเทคโนโลยี
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพสำหรับผู้มีพื้นฐานทางด้านช่างมาบ้างแล้ว ให้มีความ
สามารถใน ทำงานสูงขึ้นส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ช่างฝีมือตลอด
จนผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองซึ่งอาจเป็นการฝึกโดยตรงในสาขาอาชีพเดิม หรือสาขาอาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาการ ฝึกตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป

         4.3 การฝึกเสริมทักษะ  เป็นการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง / ว่างงานและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เช่นผู้ได้รับผลกระ
ทบจากโรคเอดส์ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต่างๆ ) เพื่อประกอบอาชีพหรือการเปลี่ยน
อาชีพ โดย มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป และตัวหลักสูตรไม่เข้าเกณฑ์การฝึกเตรียมเข้าทำงานหรือการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

                                    กลุ่มเป้าหมาย

                    
                  1. เยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
                         2. ผู้ถูกเลิกจ้าง
                         3. นักศึกษา หรือ บัณฑิตจบใหม่
                         4. ผู้ว่างงาน
                         5. ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
                         6. กลุ่มสมาชิก OTOP ฯลฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช'''

ทรงพระเจริญ