Home

พิมพ์
เขียนโดย Super User

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>ร่างขอบเขตงานการจ้างเหมาบริการ ปี 2558<<

>>ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปี2557<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ. 1 สมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ

ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

          นายสุภพ ปิงตา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 100 คน ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 3

          โครงการฝึกอบรมดำเนินการในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการควบคุม และตรวจผลให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฯ ที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ 1 สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรวม 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเต็มเวลาที่กำหนด จึงมีสิทธิได้รับการประเมินผลการฝึกอบรมจากวิทยากร และผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมจะได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฯ ในพื้นที่ต้นสังกัดเพื่อขยายผลการดำเนินการต่อไป.

สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ

ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง และสาขาช่างก่ออิฐ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ จำนวน 85 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2557

          การฝึกในครั้งนี้ แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-23 กันยายน 2557 ห้องที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-25 กันยายน 2557 สาขาช่างก่ออิฐ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้อง ซึ่งห้องที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2557 และห้องที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-27 พฤศจิกายน 2557 โดยการฝึกทั้ง 2 สาขา จะทำการฝึกอบรม ณ งานฝึกก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

สพภ.1 สมุทรปราการ ต้อนรับรองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

เยี่ยมชม การฝึกอาชีพเสริมของทหารกองประจำการ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ต้อนรับพลเรือโท วัฒนชัย ปิยภัทร์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ และคณะ เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็ก ของทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557         ณ งานฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

 ภายใต้ พ.ร.บ. 2545 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการใน จ. สมุทรปราการ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 206 คน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา

          โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งให้สถานประกอบกิจการได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกเตรียมทำงานในสถานประกอบกิจการและการขอสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการ รวมถึงข้อมูล ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

 

สมุทรปราการ ฝึกอาชีพเสริมให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็ก ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ณ งานฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 ยกระดับการเชื่อมท่อทองแดงด้วยบัดกรีแข็ง ให้กับพนักงานบริษัท

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขาการเชื่อมท่อทองแดงด้วยบัดกรีแข็ง ให้กับพนักงาน บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here