Home

พิมพ์
เขียนโดย Super User

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New!!  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


New !!  แผนการรับสมัครฝึกอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ TOR ค่าปรับปรุ่งสิ่งก่อสร้าง


-เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

-ขอบเขตของงาน

-ประกาศประกวดราคาจ้าง 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุ่งสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

 

นาย วินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558.

สมุทรปราการ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน ให้กับทหารกล้า

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง ระยะเวลาการฝีก 30 ชั่วโมง ให้กับทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากสถานการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบตามแนวชายแดน ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

               การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารหาญที่บาดเจ็บและพิการ ได้รับการดูแลทั้งในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และส่งเสริมให้ยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการพึ่งพาตนเอง สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้ และเป็นกำลังแรงงานที่มีระเบียบวินัย มีจิตบริการสังคม พร้อมทักษะความรู้ ความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสะสมองค์ความรู้ของหน่วยงานที่สร้างบุคลากรในองค์กรรั้วของชาติ กำลังแรงงานทหารหาญผู้บาดเจ็บและพิการให้เป็นกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน.

 

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน

                สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่  25  ธันวาคม 2557 ณ สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์   ต. ทรงคนอง  อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ  โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในการนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมพบปะและให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้.

สพภ.1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือแรงงานให้กับศิษย์พระดาบส

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนพระดาบส เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขาการเชื่อมทิกแผ่นเหล็กเหนียวต่อตัวที ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ให้กับศิษย์โรงเรียนพระดาบส ในระหว่างวันที่ 3-26 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และพร้อมกันนี้ทางสถาบันฯ ยังได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ในสาขาดังกล่าว ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมอีกด้วย.

สพภ.1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือพนักงานบริษัท

เพื่อการพัฒนาแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการขนส่ง

                สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการก่ออิฐ-ฉาบปูน และการปูกระเบื้อง ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เพื่อการพัฒนาแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการขนส่ง ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557   ณ ฝ่ายช่างก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

สพภ.1 สมุทรปราการ

ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ให้กับนักศึกษาแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 78 คน ในระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

สพภ.1 สมุทรปราการ

มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานในอุตสาหกรรมการบินชาวซูดาน

 

                นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เป็นประธานปิดและมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือตามความต้องการของสถานประกอบการ สาขาช่างเชื่อมอากาศยาน (Aircraft Welding) และสาขาช่างเชื่อมสากล (International Welding ; IW) พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล ให้กับพนักงานในอุตสาหกรรมการบินชาวซูดาน ของบริษัท ระวันเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

ผู้อำนวยการ สพภ.1 สมุทรปราการ

เปิดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ. สมุทรปราการ

 

นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ ให้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีฯ กรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายช่างก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here