Home

พิมพ์
เขียนโดย Super User

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New!!  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


New !!  แผนการรับสมัครฝึกอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์ราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการ สพภ.1 สมุทรปราการ

เปิดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ. สมุทรปราการ

 

นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด สมุทรปราการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ยกระดับฝีมือ ให้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีฯ กรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 ณ ฝ่ายช่างก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here