Home

พิมพ์
เขียนโดย Super User

 

>>ร่างขอบเขตงานการจ้างเหมาบริการ ปี 2558<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพภ.1 สมุทรปราการ ต้อนรับรองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

เยี่ยมชม การฝึกอาชีพเสริมของทหารกองประจำการ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ต้อนรับพลเรือโท วัฒนชัย ปิยภัทร์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ และคณะ เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็ก ของทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557         ณ งานฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

 ภายใต้ พ.ร.บ. 2545 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการใน จ. สมุทรปราการ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 206 คน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดสัมมนา

          โครงการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งให้สถานประกอบกิจการได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกเตรียมทำงานในสถานประกอบกิจการและการขอสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการ รวมถึงข้อมูล ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

 

สมุทรปราการ ฝึกอาชีพเสริมให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็ก ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ณ งานฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 ยกระดับการเชื่อมท่อทองแดงด้วยบัดกรีแข็ง ให้กับพนักงานบริษัท

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขาการเชื่อมท่อทองแดงด้วยบัดกรีแข็ง ให้กับพนักงาน บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here