เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
แผนผัง-อัตรากำลัง
งานฝึกอบรม
ปฏิทินกิจกรรม
งาน พ.ร.บ. 2545
งานทดสอบมาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
กระดานสนทนา ถาม-ตอบ
ค้นหาหลักสูตร
ขั้นตอนการให้บริการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
กฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเงินสมทบ ฯ
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงานปี พ.ศ. 2545 
E-Training
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
DSD English
บริการของกรมพัฒฯ
กระดานสนทนากรมพัฒฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒฯ
สมัครสมาชิกเครือข่ายใสสะอาด
ข่าวภูมิภาคออนไลน
หน่วยงานภายในเครือข่าย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ปทุมธานี
หน่วยงานภายในกรมฯ
หน่วยงานภายในกรมฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานภายในกระทรวง
ฟรี Counter

วิสัยทัศน์ - ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

---------------------------------------------

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ และมีอาชีพที่เหมาะสม

พันธกิจ

พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือก้าวทันเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
พัฒนากำลังแรงงานให้มีองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
สร้างโอกาสและทางเลือกในการมีงานทำของประชาชน

----------------------------------------------

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์
กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล
พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพื่อผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ค่านิยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก ใฝ่เรียนรู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

------------------------------------------------

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและ มีรายได้ ประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน 

ภารกิจ
1.การฝึกอบรมให้แก่บุคคลทั่วไป สถานประกอบการหรือสถานศึกษาต่างๆ 
2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาต่าง ๆ
3.การส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2545