เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผัง-อัตรากำลัง
งานฝึกอบรม
งาน พ.ร.บ. 2545
งานทดสอบมาตรฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายในเครือข่าย
กระดานสนทนากรมฯ
กระดานสนทนาศูนย์ฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
การฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ที่
สาขาอาชีพ
ระเวลาการฝึก (์ชั่วโมง)
21
การเย็บจักรอุสาหกรรม
60
22
การใช้โปรแกรม Microsoft Windows
30
23
การใช้โปรแกรม Microsoft Word
30
24
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
30
25
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
30
26
ไทยสปา
60
27
ภาษาอังกฤษสำหรับนวดแผนไทย
30
28
การทำฝ้าเพดาน และผนังโครงอะลูมิเนียม
60
29
การทำประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
60
30
เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับต้น
30
31
การซ่อมจักรอุตสาหกรรม
60
32
การซ่อมจักรอุตสาหกรรม ระดับ 2
60
33
การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ Photoshop
30
34
การวาดภาพ และออกแบบกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ llustrator
30
35
การขับรถยก ด้วยความปลอดภัย
16
36
การสร้างงานมัลติมิเดียด้วยคอมพิวเตอร์ Flash MX
30
37
การเชื่อม TIG
60
38
การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
30
39
การติดตั้งระบบเครือข่ายท้องถิ่น LAN
30
40