เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผัง-อัตรากำลัง
งานฝึกอบรม
งาน พ.ร.บ. 2545
งานทดสอบมาตรฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายในเครือข่าย
กระดานสนทนากรมฯ
กระดานสนทนาศูนย์ฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
การฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ที่
สาขาอาชีพ
ระเวลาการฝึก (์ชั่วโมง)
1
การบำรุงรักษารถยนต์
60
2
การเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์
60
3
การซ่อมรถจักรยานยนต์ 1
60
4
การซ่อมรถจักรยานยนต์ 2
60
5
การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน
60
6
การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน ระบบหัวฉีด
60
7
การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
60
8
การเชื่อมไฟฟ้าระดับ 1
60
9
การเชื่อมไฟฟ้าระดับ 2
60
10
การซ่อมเครื่องปรับอากาศ
60
11
การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
60
12
การเดินสายไฟฟ้าอตุสาหกรรม
60
13
การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า
60
14
การใช้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ระดับ 1
36
15
การพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (เฟสเดียว)
60
16
การพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (สามเฟส)
60
17

การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Auto CAD

60
18
การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Auto CAD
60
19

เทคนิคการตรวจซ่อม และปรับปรุงไมโครคอมพิวเตอร์

60
20
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
60