เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายในเครือข่าย
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฟรี Counter
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
 
อัตรากำลัง
1. ข้าราชการ 11 คน
  - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 คน
  - เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน
  - เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คน
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1คน
2. พนักงานราชการ 14 คน
  - นักวิชาการฝึกอาชีพ 12 คน
  - พนักงานประจำสำนักงาน 2 คน
3. ลูกจ้างประจำ 9 คน
  - ครูฝึกฝีมือแรงงาน 6 คน
  - พนักงานขับรถยนต์ 2 คน
  - คนงาน 1คน
   

แผนผัง

นางจิราภรณ์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
นายพินิจ วิสุทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายธีรวัฒน์ ทองน้อย
หัวหน้าผ่ายประสาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางปริยา ครุฑปักษี
หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป
งาน พ.ร.บ. นางบุญยงค์ อภิวรรธนโสทร นายธนากร ประสบโชคพูลเดช
นางนิชชาพัสร ตั้งกระโทก นายอนุวัตร แก่นจันทร์ น.ส.ขนิษฐา สังข์แก้ว
น.ส.ศิริรัตน์ แก้วกัน นายวิทวัฒชัย แสงศิริ น.ส.อ้อมใจ อมรจันทร์
งานทดสอบมาตรฐาน น.ส.วิมลรัตน์ อัคระโ คตร น.ส.ปานทิพย์ จิตสม
นายณรงค์ แก้วสลับสี น.ส.วรารัตน ์ชินวัฒนกาญจน์ น.ส.ขวัญเรือน เพ็ชรมุข
น.ส.ฐิตาภา ราตรีวิจิตร์ น.ส.อรดี บุอ่อน น.ส.จุไร มีชัย
น.ส.วันวิสาข์ ปั้นพุ่ม   นายสวัสดิ์ สุวรรณกูฎ
นายวิศรุต บำรุงอิ่ม   นายสุรพล พุฒรา
งานฝึกสาข่าง   นายจิระ เสาวนิต
นายประพันธ์ สำลีอ่อน    
นายณรงค์ แก้วสลับสี    
นายพิพัฒน์ อาชาทรง    
นายสุรพงษ์ วาดสันทัด    
นายสวัสดิ์ชัย พรายชื่น    
นายสินวัต อ่ำประเสริฐ    
นายชโลทร วาดสันทัด    
นายธนัท พิมลไทย    
นายสมปอง จันทร์เรือง    
น.ส.พนิดา สุขบัวบาน