เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
คำอธิบายเว็ปไซด์
ขั้นตอนการให้บริการ
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
 

ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง อนุญาตให้ใช้อาคารสุรินทรฦาชัย และโรงฝึกงาน 1 หลัง ในบริเวณวัดธาตุทอง เป็นที่ทำการ ซึ่งในระยะเริ่มต้นมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง เริ่มดำเนินการฝึกอาขีพให้แก่เยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีคำสั่งให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานวัดธาตุทอง มีฐานะเทียบเท่ากองขึ้นตรงต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) " เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย อันเนื่องจากสถาบันพัมนาฝีมือแรงงานกลางย้ายที่ทำการไปอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้่เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ"