เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
คำอธิบายเว็ปไซด์
ขั้นตอนการให้บริการ
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มการยื่นขอรับรองหลักสูตรตาม

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (ภายใน Inhouse Training)

1.คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ( แบบ ฝย/ฝป 1)
2.รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ กรณีฝึกเอง (แบบฝย/ฝป 2-1)
3.รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม (แบบ ฝย/ฝป 3)

กรณีส่งไปรับการฝึกกับสถานฝึกอบรมอื่น (ภายนอก Public Training)

1.คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ( แบบ ฝย/ฝป 1)
2.รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกฯ (แบบ ฝย/ฝป 2-2)