เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
คำอธิบายเว็ปไซด์
ขั้นตอนการให้บริการ
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มการยื่นขอรับรองหลักสูตรตาม

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

กรณีฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (ดำเนินการฝึกเอง)

1.คำขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 1-1)
2.สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 2)
3.ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
4.แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 3)

กรณีฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (ส่งไปฝึกกับสถานฝึกอบรมอื่น)

1.คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีส่งไปฝึก ( แบบ ฝต 1-2)
2.รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีส่งไปฝึกฯ
3.สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 2)

กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก

1.คำขอรับการรับทราบการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก ( แบบ ฝง 1)
2.สัญญารับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก ( แบบ ฝง 2)
3.แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (แบบ ฝง 3)