เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ข่าว / กิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
กฏหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
  
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
บทบาทภารกิจ
1. การฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
          
เป็นการฝึกอบรมอาชีพที่จัดขึ้นให้แก่ แรงงานใหม่ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ให้มีทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และนิสัยอุตสาหกรรมพร้อมสำหรับทำงาน การฝึกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยฝึกทฤษฎีและปฏิบัติในศูนย์ฯ 2 –10 เดือน และฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม 1 –2 เดือน สำเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. การฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 
          เป็นการฝึกเพิ่มทักษะฝีมือ ให้แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระยะเวลาฝึก 12 – 70 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่จัดฝึกอบรม
3. การฝึกหลักสูตรเสริมทักษะ
         
 เป็นการฝึกอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีงานอยู่แล้ว ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เิ่พิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยมีระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป
4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
           เป็นการจำแนกระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถหางานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นายจ้างจะได้ลูกจ้างที่มีความเหมาะสมกับงาน และค่าจ้าง ส่วนผู้บริโภคจะได้สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ