การรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 March 2015 10:12 Written by sdpaa Monday, 23 March 2015 10:06

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะเจ้าภาพดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA)  ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  จึงได้เข้าร่วมประชุม   เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ  เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  และวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 5  ห้อง 501  สำนักงาน ก.พ.ร.  ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ

 

ข่าว : สถานประกอบกิจการในนิคมอัญธานีขอหารือสิทธิประโยชน์

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 13 March 2015 12:47 Written by sdpaa Friday, 13 March 2015 12:33

สถานประกอบกิจการในนิคมอัญธานี จำนวน 5 แห่ง  ประกอบด้วย คริสตี้เจมส์,  นาทาชา ครีเอชั่น, มิกิไซมีชอินเตอร์เนชั่นแนล, เอ็ม เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล และไวท์ไดมอนด์   ซึ่งมีการรับนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงเข้าฝึกงานแบบทวิภาคี  จึงเข้าพบเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอคำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  ด้านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558  ณ อาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กรุงเทพ

   

ข่าว สพภ./ศพจ. : แบบสำรวจความต้องการกู้/ยืมเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 13 March 2015 10:59 Written by sdpaa Friday, 13 March 2015 10:39

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง  ทอดแบบสำรวจความต้องการกู้ / ยืม เงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประกอบแผนฟื้นฟูกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  สามารถส่งแบบสำรวจความต้องการมาได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ  โทร. /โทรสาร 022451821

แบบสำรวจ1 พนักงาน

แบบสำรวจ2 สถานประกอบกิจการ

แบบสำรวจ3 ผู้ดำเนินการฝึก


   

ข่าว สพภ/ศพจ : ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 13 March 2015 12:05 Written by sdpaa Tuesday, 03 March 2015 08:51

คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ได้พิจารณาสถานประกอบกิจการที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเรียบร้อยแล้ว  ได้เห็นชอบสถานประกอบกิจการจำนวน 52 บริษัท เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2557  จึงขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ตรวจสอบข้อมูล  หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใน 12 มีนาคม 2558

หนังสือแจ้ง สพภ

 

Read more...

   

ข่าว สพภ/ศพจ : หนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการส่งแผนการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 12:13 Written by sdpaa Wednesday, 18 February 2015 12:05

เรียน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการส่งแผนการฝึกอบรมลูกจ้าง ประจำปี 2558  ที่จะส่งมาใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อเป็นข้อมูลให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการ  พร้อมนี้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำหนังสือตัวอย่าง  และแบบฟอร์มลงข้อมูลแผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  สามารถดาว์นโหลดได้ที่  เมนูประชาสัมพันธ์ สพภ/ ศพจ

   

ข่าวฝึกอบรม : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จังหวัดสมุทรสงคราม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 11:48 Written by sdpaa Wednesday, 18 February 2015 11:41

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสมัมนา เรื่อง "การขอรับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545"  จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประโยชน์ที่ได้รับ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจัดหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


   

Page 2 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5