ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 16 December 2013 02:48 Written by ผู้ดูแลระบบ Monday, 16 December 2013 02:35

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม บางกอกชฎา ห้องเบียงก้า ชั้น ๓ อาคาร ๒ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบสำรวจการขออนุญาตการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Written by ผู้ดูแลระบบ Thursday, 12 December 2013 05:29

แบบสำรวจการขออนุญาตการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และขออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

   

การที่ยื่นหลักสูตรสถานประกอบกิจการ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 03 September 2013 08:09 Written by ผู้ดูแลระบบ Tuesday, 03 September 2013 07:33

สถานประกอบกิจการต้องยื่นหลักสูตร เสนอต่อนายทะเบียนภายใน 60 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝีก แต่กรณีมีการฝึกอบรมปลายปี การยื่นก็ต้องอยู่ในเงื่อนไข ต้องไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ของปีถัดไป แม้จะไม่เกิน ๖๐ วันก็ตาม (แล้วแต่กำหนดเวลาใดถึงก่อน)

   

คู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 00:24 Written by admin1 Thursday, 06 June 2013 02:12

คู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบรายงานผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น  ดาวน์โหลดที่นี่

   

แจ้งระบบฝากไฟล์

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 25 June 2013 10:07 Written by admin1 Thursday, 06 June 2013 02:12

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับปรุงระบบการส่งแบบรายงาน สท 2 โดยให้อัพโหลดมาฝากไว้ที server ของกรม  จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด ดำเนินการทำแบบรายงานและส่งผ่านระบบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านที่จะใช้เข้าระบบ ที่นี่ และ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ที่นี่

   

ข่าวประชาสัมพันธ์2556

PDFPrintE-mail


 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E-service ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการยืน ขอรับรองหลักสูตรโดยสถานประกอบกิจการที่ต้องการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ (ดาวห์โหลดคู่มือการใช้ระบบ E-service )

1. ให้ยื่นเฉพาะประเภทการฝึกเองที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และการส่งฝึกอบรมภายนอกเท่านั้น(ลิงค์เข้าระบบ E-service)

2. เอกสารแนบที่ต้องส่ง(ชนิด PDF)

- ใบรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม

- ใบลงทะเบียนฝึกอบรม

- กำหนดการฝึกอบรม

- แบบตอบรับการเข้าฝึกอบรมหรือเอกสารที่แสดงถึงการส่งลูกจ้างไปฝึก(กรณีส่งฝึกภายนอก)

3. กรณีที่ยื่นคำขอผ่านระบบ E-service เรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งเลขที่คำขอความเห็นชอบ,ชื่อสถานประกอบกิจการที่ยื่น,ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาอีเมลล์กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อประโยชน์ในตรวจสอบข้อมูลในระบบ และสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยการยื่นรับรองหลักสูตร และสท.2 ติดต่อคุณจันทร์เพ็ญ เบอร์โทร 02-245-1707 ต่อ 416 หรือปัญหาการใช้งานด้วยระบบ E-service ติดต่อคุณ ธงชัย  เบอร์โทร 02-245-1707 ต่อ 416  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

หยุดรับหลักสูตรการฝีกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน(ลูกจ้าง) ที่ฝีกในปี พ.ศ. 2555

หลักสูตรการฝีกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน(ลูกจ้าง) ที่ฝีกในปี พ.ศ. 2556 นี้ ผู้ประกอบการกิจการ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายใด ดังต่อไปนี้
1. ยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ เกิน 60 วัน นับแต่สิ้นวันเสร็จสิ้นการฝีกอบรม
2. ยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ เกิน15 มกราคมของปี 2557 กรณี
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2556
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไม่รับยื่นหลักสูตรแล้ว (ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) ทำให้ไม่สามารถนำไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่สามารถนับสับส่วนเงินสบทบฯ 50% ได้ ซึ่งอาจทำให้ต้องส่งเงินสบทบสถานเดียวเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. งานรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายจาการฝึกอบรม 
โทร. 02 245 1707 ต่อ 415,416 แฟ็ก 02 246 1937
2. งานเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โทร. 02 245 1707 ต่อ 201,417 แฟ็ก 02 245 1719

การพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรมหลักสูตรยื่นขอรับรอง เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้ หลักฐานค่าใช้จ่ายที่ไม่สมบูรณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอสงวนสิทธิ์ตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง โปรดตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนำส่งหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามคู่มือการพิจารณารับรองหลักสูตรและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน้า 6 ข้อ 7 รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง กรณีดำเนินการฝึกเอง ข้อ 7.1 - 7.3

คำถามเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรที่พบบ่อยที่สุด Link

 

 


   

Page 10 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5