ตรวจสอบหลักสูตรที่ยื่นขอรับรอง

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 08 April 2014 04:14 Written by admin1 Thursday, 06 June 2013 02:12

ตรวจสอบหลักสูตรที่ยื่นขอรับรอง กรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556 โดยนายทะเบียนพิจารณาและออกหนังสือรับรองแล้ว

1. ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีดำเนินการฝึกเอง Inhouse Training ปี 2556
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 57) 

2. ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีส่งไปฝึกอบรมภายนอก Public Training ปี 2556
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ธันวาคม 56)

 

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจำปี 2556

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 02 January 2014 07:42 Written by ผู้ดูแลระบบ Thursday, 02 January 2014 07:32

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

   

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 10:57 Written by dsd Friday, 27 December 2013 03:00

กฎหมายแม่บท

1.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาไทย)
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

3.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 (ฉบับภาษาไทย) 

   

กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 27 December 2013 03:17 Written by ผู้ดูแลระบบ Thursday, 26 December 2013 03:05

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
1.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551
2.พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2548
3.ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

   

เกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 27 December 2013 03:18 Written by ผู้ดูแลระบบ Wednesday, 25 December 2013 03:10

เกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วนของจำนวนผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552
2.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552

3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราสมทบ และวิธีเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี พ.ศ.๒๕๕๔ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

4. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

   

เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 27 December 2013 03:18 Written by ผู้ดูแลระบบ Tuesday, 24 December 2013 03:11

เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Page 9 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5