การฝึกอบรมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 09:21 Written by sdpaa Thursday, 28 August 2014 09:07

ด้วยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  กำหนดให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทำงานโดยการรับบุคคลทั่วไป  หรือโดยการรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดของครูฝึกที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด

กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา  จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครูฝึก ครูนิเทศ  หลักสูตร “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ”  เพื่อให้ครูฝึก  ครูนิเทศ  มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 53 คน แบ่งเป็นครูนิเทศ 25 คน  ครูฝึกจากสถานประกอบการ 28 คน  ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส เซอร์วิส อาพารท์เมนต์ จ.นนทบุรี  โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

 

Read more...

 

การใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 08:20 Written by sdpaa Thursday, 21 August 2014 08:15

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบจัดการและบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System and Services)

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงาน  ในบทบาทกำกัดดูแลระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

PDFPrintE-mail

Written by sdpaa Thursday, 21 August 2014 07:47

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวิทยากร  ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน 40 คน  เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา เพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการในการยื่นรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

Read more...

   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 07:57 Written by sdpaa Thursday, 21 August 2014 07:35

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมี มล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

ระเบียบวาระการประชุม

 

 

Read more...

   

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3.7 รอบ 9 เดือน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 09:56 Written by sdpaa Tuesday, 22 July 2014 09:03

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน  (ตรวจสอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2557)  ของตัวชี้วัดที่ 3.7  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการในผลผลิตพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ซึ่งประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 3.7.3  ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบกิจการที่ยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ตัวชี้วัด 3.7.2  ร้อยละของจำนวนสถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ตัวชี้วัด 3.7.1  ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2557

1. จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Datacenter ของกรม   เพื่อเป็นข้อมูลตัวชี้วัด 3.7.1  และตัวชี้วัด 3.7.2   พบว่าไม่พบข้อมูลของ  ศพจ. มหาสารคาม  จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าท่านบันทึกข้อมูลผิดหรือไม่

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฝากไฟล์  ของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 3.7.3  พบว่ามี 10 หน่วยงานไม่เคยส่งข้อมูลมาในระบบฝากไฟล์ของกองส่งเสริมฯ  ได้แก่  สพภ.3 ชลบุรี  ศพจ.ตราด  ศพจ.นครนายก  ศพจ.อุดรธานี  ศพจ.นครพนม  ศพจ.มุกดาหาร  ศพจ.อุทัยธานี  ศพจ.พะเยา  ศพจ.ชุมพร  และ ศพจ.พัทลุง  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานดังกล่าวส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน 3.7.3 ในระบบฝากไฟล์ของกองส่งเสริมฯ เพิ่มเติมด้วย

3. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  ซึ่งเบื้องต้นได้ปรับให้ตามหนังสือที่หน่วยงานของท่านส่งมาก่อนหน้าแล้ว  หากต้องการปรับเป้าหมาย (จำนวนแห่ง / แต่ไม่อนุญาตให้ปรับเป้าหมายจำนวนคน ) ขอให้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความระบุเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุง  ส่งมาที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะได้รวบรวมแจ้งกองแผนงานและสารสนเทศ  และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป

4. หน่วยงานใดที่ส่งข้อมูล หรือหนังสือบันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย  หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  จะไม่เห็นข้อมูลในไฟล์ที่แนบไว้ในเวปไซด์ตอนนี้

ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูล3.7.1 3.7.2

ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูล3.7.3

   

การประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 07:44 Written by sdpaa Thursday, 24 July 2014 07:32

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการ  เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น สวีท พาร์ค   โดยเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ของตัวชีวัด 3.7 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการในผลผลิตพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งในระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ฯ

 

 


   

Page 6 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5