ข่าวประชาสัมพันธ์-ขอเชิญผู้พิการที่สนใจสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 10:15 Written by sdpaa Monday, 05 January 2015 09:23

ขอเชิญผู้พิการที่สนใจ  สมัครเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7  มีสาขาที่รับสมัครจำนวน 18 สาขา  รับสมัครวันนี้ถึง 31 มกราคม 2558  สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร 022451707 ต่อ 602  และ 026434988  ในวัน และเวลาราชการ

 

ข่าวฝึกอบรม-เอกสารดาว์นโหลด

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 December 2014 07:16 Written by sdpaa Monday, 29 December 2014 07:09

ขอขอบคุณสถานประกอบกิจการทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม  โรงแรม บางกอกชฎา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 23  และ 24  ธันวาคม 2557

สำหรับท่านที่ต้องการดาว์นโหลดเอกสารบรรยายของคุณวรรณา ดุลยสิทธิพร

กรุณาดาว์นโหลดที่เมนูดาว์นโหลดเอกสาร - เอกสารบรรยาย บรรยาย อบรม สัมมนา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 12 December 2014 04:28 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:36

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญผู้ประกอบกิจการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  ณ โรงแรมบางกอกชฎา  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั้วไป เข้าฝึกเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ  และการขอรับสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตร  การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รวมทั้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปยกเว้นภาษีเงินได้

รุ่นที่ 1  วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 หนังสือเชิญ กำหนดการ แบบตอบรับ

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557


รับเพียงรุ่นละ 250 ท่าน (จาก 300 ท่าน เนื่องจาก 100ท่านแรก เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นการเสนอมาจากสภาอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา)


กรุณาตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์   http://115.31.139.56/spk/ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  02245 1707 ต่อ 419  หรือ 02245 2365
และขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามลำดับ


   

การร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:09 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:24

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดบูทเข้าร่วมในงาน  "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"  ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557  ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 7 และ 8  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เพื่อให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545   ในระหว่างงาน  ม.ล. ปุณฑริก สมิติ  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าเยี่ยมชม  และให้คำแนะนำ ณ บูทของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

Read more...

   

ข่าวฝึกอบรม : การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:12 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:10

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง  โดยนายสุภพ ปิงตา  ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

Read more...

   

ข่าวฝึกอบรม : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:13 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 06:56

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการฝึกอบรมเข้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิการยน 2557  ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมจำนวน 80 คน  เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตร  การรับรองค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม  การยื่นประเมินเงินสมทบ  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และได้รับเกียรติจาก  นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม

 

Read more...

   

Page 4 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5