ตัวอย่างความผิดฯ

PDFPrintE-mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                ตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าผิดวินัยข้าราชการ และระดับโทษทางวินัยที่จะได้รับจากหนังสือแนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ได้รับทราบ ดังนี้   

 

ระดับโทษทางวินัย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ข้าราชการ พลเรือนสามัญผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบิตทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 หัวข้อ วินัยและการรักษาวินัย   ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 5 หัวข้อการดำเนินการทางวินัย

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก               

                ตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ

              มาตรา 67  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518

             ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

             การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

              มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

        การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

         บทบัญญัติมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังกล่าวข้างต้น ถ้อยคำและเนื้อหาสาระยังคงเป็นเช่นเดียวกับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (ฉบับเดิม) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้ ดังนี้

วรรคหนึ่ง

1. มีหน้าที่ราชการ

2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

วรรคสอง

1. มีหน้าที่ราชการ

2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน

3. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

           วรรคสาม

                  1. มีหน้าที่ราชการ

                  2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

                  3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

                  4. มีเจตนาทุจริต

 

 ตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับวรรคหนึ่งในมาตราข้างต้น  ลักษณะความผิด "ปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม"

 

ตัวอย่างที่ 1

 

ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการเกษตร 7) ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2525  ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่การเกษตร 4  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ การเงินและบัญชี และให้จัดทำหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้าง ชั่วคราว เกินกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างมาปฏิบัติงาน       แล้วได้นำเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพของ ลูกจ้างชั่วคราวส่วนที่เกินเป็นเงินทั้งสิ้น 149,100.95 บาท    ไปดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ โดยไม่ได้ นำลงทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย แต่อย่างใด

               พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (28/2534)

โทษ ตัดเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 2 เดือน

 

ตัวอย่างที่ 2

นายช่างรังวัด 7 ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นัดออกทำการรังวัด แบ่งแยกดินของบริษัท ยู.เอส.พี.แลนด์ แอนด์เฮาส์ จำกัด ไม่เป็นไปตามลำดับที่ที่ลงรับไว้ในทะเบียน รับเรื่อง โดยทำการรังวัดลัดคิวให้แก่บุคคลอื่นก่อนและไม่ได้ขออนุมัติรังวัดเร็วเฉพาะแปลงต่อผู้ว่า- ราชการจังหวัด ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0611/ว 13697 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2523

พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2518 (41/2534)

โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

 

ตัวอย่างที่ 3

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 เรือนจำจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพัสดี เวรรักษาการณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2530 ตั้งแต่วันที่ 17.00 น. - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หลังจากพ้นหน้าที่    ราชการดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้นำข้าวกล้องสุกที่หุงไว้สำหรับ เลี้ยงผู้ต้องขังบรรจุลงในปิ่นโต และถือที่ประตูเรือนจำเพื่อจะนำออกไปข้างนอก แต่กระทำไม่สำเร็จ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งทำหน้าที่ตรวจค้นอยู่ที่ประตูเรือนจำตรวจพบและจับได้เสียก่อน

พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (92/2534)

โทษ ตัดเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 2 เดือน (ลดหย่อนจากโทษตัดเงินเดือน 10 % เป็นเวลา 4 เดือน เนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผลดีแก่ทางราชการมาโดยตลอด)

 

ตัวอย่างที่ 4

สาธารณสุขอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6) สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนอื่น ซึ่งทำเรื่องขอเบิกเงินไว้ จำนวน 17,180 บาท แล้วไม่นำไปจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกเงินในทันที แต่กลับเลื่อนการจ่ายเงินดังกล่าวออกไป 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปาขนาดเล็ก รวม 4 แห่งก่อน แต่ ปรากฎว่าการก่อสร้างประปาขนาดเล็กดังกล่าวสร้างผิดแบบแปลน จึงไม่สามารถเบิกเงินมาจ่ายคืนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวได้ แต่ภายหลังได้นำเงิน มาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

             พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (8/2535)

โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

 

ตัวอย่างที่ 5

เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง ได้รับหลักฐาน ส.ค.1 และเงินจำนวน 3,500 บาท จากนางเครือวัลย์ ซึ่งเป็นคนรู้จักกันเพื่อนำไปดำเนินการออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) และแบ่งแยกที่ดิน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการ ให้ได้ เนื่องจากอำเภอบ้านโฮ่ง มีการดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ทำให้ การออก น.ส.3 ก. ในท้องที่ดังกล่าวต้องระงับ ระหว่างนั้น นางเครือวัลย์ ได้ไปติดต่อขอรับ น.ส.3 ก. จากเจ้าหน้าที่ผู้นี้หลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ไม่ได้ชี้แจงข้อขัดข้องใด ๆ ให้ทราบ และไม่คืนหลักฐาน ส.ค.1 กับเงินจำนวน 3,500 บาท ที่รับไว้ให้แก่นางเครือวัลย์

             พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (14/2536)

โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น

 

ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตัวอย่างที่ 1

            นายปานได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเกิดการชำรุด       เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน  หลังจากได้รับอนุญาตแล้วก็ทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ  นำไม้ไปเก็บไว้  ทิศเหนือของอาคารเรียนปัจจุบัน  ต่อมานายปานนำไม้ส่วนหนึ่งมาปลูกสร้างบ้านพักนักการภารโรง เพื่อแก้ปัญหานักการภารโรงไม่มีที่อยู่อาศัย  พอปี  2535  บ้านพักเกิดชำรุดประกอบกับโรงเรียนได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และต้องการปลูกสร้างบริเวณเดียวกันกับบ้านพัก  เดือนกันยายน  2535  ได้ รื้อถอนบ้านพักและนำไม้ที่รื้อถอนไปกองรวมไว้ที่เดิมกับไม้ที่รื้อจากอาคารเรียน  ไม้ที่ยังใช้การได้ดี          นายปานนำมาปลูกสร้างอาคารชั่วคราว  การรื้อถอนอาคารเรียนไม่มีการจัดทำบัญญชีควบคุมพัสดุและเมื่อนำไม้ที่รื้อถอนไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ   พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   

โทษ  ภาคทัณฑ์

 

ตัวอย่างที่ 2

นางสาวจอย  เจ้าหน้าที่พัสดุได้ทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดจ้างและลงนามในร่างประกาศประกวดราคาผู้อำนวยการศูนย์เห็นชอบและลงนามในวันที่  27  เมษายน  2538  ส่วนหนังสือที่ต้องส่งประกาศไปยังหน่วยงานต่างๆ  นั้น  เมื่อผู้อำนวยการศูนย์ ลงนามแล้ว     จึงออกเลขหนังสือ  โดยระบุเพียงว่า  “ลำดับเลขทั่วไป  392  เลขลำดับหนังสือ  ลงวันที่จาก      ผู้อำนวยการศูนย์ถึงสถานที่ต่างๆ”  โดยมิได้ระบุว่าได้จัดส่งไปยังหน่วยงานใดบ้าง  เป็นเหตุให้จัดส่งประกาศการประกวดราคาล่าช้า  พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535   

โทษ  ทำทัณฑ์บน

 

ตัวอย่างที่ 3

นายสมบูรณ์  เป็นอาจารย์สอนดนตรีและมีวงดนตรีรับจ้างเล่นตามงานต่าง ๆ  เป็นอาชีพเสริม  ปรากฏว่านายสมบูรณ์ได้นำกลองชุดและเครื่องดนตรีอีกหลายชิ้นโรงเรียน ไปใช้ในวงดนตรีของตนเองตั้งแต่  ปี  พ.ศ.2536  และได้นำมาคืนเมื่อ  ปี  พ.ศ.2540  พฤติการณ์เป็นการกระทำการผิดวินัยไม่ร้ายแรง  กรณีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง  ตามมาตรา  82  วรรคสอง  แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบ      ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   

โทษ ลดขั้นเงินเดือน  1  ขั้น

 

ตัวอย่างที่ 4

โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยวิธีสอบราคา  คณะกรรมการ     เปิดซองสอบราคา  ซึ่งมีนายลูกหินเป็นประธานกรรมการได้เปิดซองที่ห้องนายแก้ว  มีนายแก้วนั่งอยู่ด้วย   การเปิดซองปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคโนเพชรบูรณ์เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณจึงถูกคัดออก  บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์  จำกัด  เสนอราคา  430,000  บาท  ส่วนบริษัท  เอส ที เอส อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด  เสนอราคา  568,000  บาท  เท่ากับวงเงินงบประมาณ  แต่พบว่าบริษัทคอมพิวเตอร์ฯ  เสนอโต๊ะวาง   คอมพิเตอร์และเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กกว่าที่โรงเรียนกำหนด  ส่วนบริษัท  เอส  ที  เอสอินเตอร์  มาร์เก็ตติ้ง  ในใบเสนอราคานั้นมีกรรมการบริษัทลงนามไม่ครบจำนวน  ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  นายแก้วได้พูดว่าการลงชื่อในใบเสนอราคา  คนเดียวเป็นข้อหลงผิดเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญที่จะไม่รับพิจารณา  อีกทั้งคอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวก็มีคุณภาพและการบริการหลังการขายดีกว่า  ไม่ปรากฏว่ามีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ตามมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535   

โทษ ภาคทัณฑ์นายแก้ว และ ทำทัณฑ์บนนายลูกหิน

 

ตัวอย่างที่ 5

                            โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  ในวงเงิน 8,462,000  บาท  ปีงบประมาณ  2540  โรงเรียนดำเนินการประกวดราคาและผลเสนอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.ก่อสร้าง  ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับแรกมาทำสัญญาจ้าง  ต่อมาห้างหุ้นส่วน  ป.ก่อสร้าง  แจ้งทางโรงเรียนว่าไม่สามารถก่อสร้างให้ได้และ ขอซองประกันคืนเมื่อไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป. ก่อสร้างแล้ว  โรงเรียนก็ไม่เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับต่อมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.ก่อสร้าง  มาทำสัญญา  แต่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งแรกเมื่อวันที่  20  มีนาคม 2540  โดยส่งประกาศนั้นไปยังสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  และศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการเพียง  3  แห่ง  เท่านั้น    ในวันที่ 21 เม.ย.  2540 โรงเรียนประกาศประกวดราคาครั้งที่  2  วันที่  4  เม.ย.  2540  แต่ส่งประกาศดังกล่าวไปยังหน่วยงานเดียวกันกับที่ส่งประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งแรก  ในวันที่  21  เม.ย.  2540  เช่นเดียวกัน การประกวดราคาครั้งที่  2  โรงเรียนได้อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทอง  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดในราคาที่ต่อรองแล้วเป็นเงิน  8,450,000  บาท  แพงกว่าราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทอง  เคยเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งแรกถึง  1,095,013  บาท  พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง   กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  และกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ตามมาตรา  84  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  85  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535       

โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1  ขั้น

                    

                                                                                                                                       ดาวโหลด   

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5