แบบขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
1.1 กรณีดำเนินการฝึกเอง : ภายใน (Inhouse Training)

1) แบบคำขอรับการรับรองหลักสูตรฯ ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 1) 

2) แบบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่าย การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานฯ กรณีฝึกเอง (ฝย/ฝป 2-1)
3) แบบรายชื่อผู้รับการฝึกอบรม กรณีฝึกเอง (ฝย/ฝป 3)

1.2 กรณีส่งไปฝึกอบรมที่อื่น : ภายนอก (Public Training)
1) แบบคำขอรับการรับรองหลักสูตรฯ ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝย/ฝป 1) 

2) แบบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกฯ (ฝย/ฝป2-2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

1.1 กรณีฝึกให้บุคคลทั่วไป กรณีดำเนินการฝึกเอง : ภายใน (Inhouse Training) และ 1.3 กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก

เนื่องจากการยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2546  และให้ใช้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ  ลงวันที่ 10 กุมภาพัฒนาธ์ 2557  แทน

ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด  และใช้แบบฟอร์มในเมนูเอกสารดาว์นโหลด - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน


1.2 กรณีฝึกให้บุคคลทั่วไป กรณีส่งไปฝึกอบรมที่อื่น : ภายนอก (Public Training)
1) แบบคำขอรับรองหลักสูตรฯ ในการฝึกฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีส่งไปรับการฝึกฯ (ฝต 1-2)
การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5