โครงสร้างหน่วยงาน

PDFPrintE-mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

      4.1  โครงสร้าง

              กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงสร้างและอัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจ  ประกอบด้วย

            4.1.1  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

         1)  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

         2)  งานช่วยอำนวยการ

                         3)  งานจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี

                         4)  งานการประชุม

                         5)  งานการเงินบัญชีและพัสดุ    

                         6)  งานบุคลากรเบื้องต้น

                         7)  งานอัดสำเนาเอกสารต่างๆ

                         8)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            4.1.2  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                      1)  งานพิจารณาสิทธิประโยชน์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

   (1)  รับคำขอ  และออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการ

   (2)  รับคำขอ  และออกใบอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

   (3)  รับคำขอ  และออกใบอนุญาตให้ผู้ดำเนินการฝึกนำคนต่างด้าวเพื่อเป็นครูฝึกรวมทั้ง         คู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร  และรวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา

   (4)  รับคำขอ และออกใบอนุญาต รายการเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  และรวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณา

    (5)  จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

    (6)  จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

    (7)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                      2)  งานอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                                (1)  การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                                (2)  การขออนุญาตนำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

/ (3) การจัด...

ฎ - 28

 

                                (3) การจัดทำทะเบียนคุมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                                (4) การจัดทำทะเบียนคุมการอนุญาตนำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                      3)  งานตรวจสถานประกอบกิจการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                              (1)  การตรวจแนะนำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                              (2)  การตรวจติดตามเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

                              (3)  การรายงานผลการตรวจ และติดตามสถานประกอบกิจการ

      4.1.3  ฝ่ายกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                      1)  งานการเงินและบัญชีกองทุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                               (1)  งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

   -  รับชำระเงินสมทบ  รับชำระหนี้เงินกู้ยืม  รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคกองทุน

   -  ตรวจสอบ และคำนวณรายการชำระเงินสมทบ เพื่อบันทึกรายการในบัตรการชำระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                      -  ตรวจสอบ  และคำนวณรายการชำระหนี้ของลูกหนี้เงินกู้ยืม  เพื่อบันทึกรายการชำระหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้

    -  นำเงินฝากธนาคาร  และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

    -  จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  -  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบ   ที่เกี่ยวข้อง

  -  รวบรวม  ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่ดำเนินการกองทุน  เพื่อจัดทำประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความเห็นชอบ

  -  ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนการจ่ายเงินกู้ยืม  การจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  การจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืนเงินกู้ยืม  และการจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืนเงินสมทบ

  -  จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  -  จัดทำทะเบียน  สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  -  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       (2)  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

       -  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  รายงานการรับจ่ายเงิน  งบการเงินพร้อม

/รายละเอียด...

ฎ - 29

 

รายละเอียดประกอบงบส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสำเนารายงานกรมบัญชีกลางทราบ

       -  ติดตาม  ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงิน  รวมทั้งงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบของหน่วยงานที่ดำเนินงานกองทุน  เพื่อนำมารวบรวมจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกองทุน   เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

       -  นำเสนองบดุล  และรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา  ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว  ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนำเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  เพื่อทราบ

       -  จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

       -  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      2)   งานพิจารณาเงินกู้ยืมและเงินอุดหนุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                              (1)  ศึกษา  วิเคราะห์  กำหนดแนวทาง  รูปแบบการดำเนินงานการให้เงินกู้ยืมกองทุนและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 (2)  บริหารงานการให้กู้ยืมเงินกองทุน และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และแผนการดำเนินงาน

 (3)  รับคำขอกู้ยืมเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาขออนุมัติเงินกู้ยืม  และจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

 (4)  รับคำขอการให้การช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา  และขออนุมัติเงินให้การช่วยเหลือหรืออุดหนุน

(5)  รายงานผลการอนุมัติเงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง

           (6)   ติดตามผลการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านใดบ้างจากเงินกองทุน และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง

                             (7)  จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (8)  จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      3)    งานติดตามหนี้และประสานการบังคับคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

 (1)  ศึกษา  วิเคราะห์  กำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ยืม

 (2)  ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ยืมกองทุน

/ (3) รับเรื่อง....

ฎ - 30

 

(3)  รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์เงินกู้ยืม เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา     ฝีมือแรงงาน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

 (4)  รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานบังคับคดี

 (5)  จัดทำแผนงาน โครงการ  และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (6)  จัดทำทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                                   4)  งานประเมินเงินสมทบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                            (1)  สำรวจ  ตรวจสอบ  และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ    เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

(2)  รับแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ  และตรวจสอบความถูกต้องการคำนวณเงินสมทบ

                            (3)  ตรวจสอบ  และแจ้งสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับให้ดำเนินการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบประจำปี

(4)  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(5)  จัดทำทะเบียน  สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  5)  งานตรวจสอบและติดตามเงินสมทบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

(1)  ศึกษา  วิเคราะห์  กำหนดแนวทางการตรวจสอบและติดตามสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

(2)  ตรวจสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงในการคำนวณเงินสมทบ  รวมทั้ง  การให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

(3)  ตรวจสอบ  และติดตามเร่งรัดสถานประกอบกิจการที่ไม่ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือไม่ชำระเงินสมทบหรือเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการโดยเร็ว

                            (4)  รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์การประเมินเงินสมทบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริม   การพัฒนาฝีมือแรงงาน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

(5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานบังคับคดี

 (6)  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (7)  จัดทำทะเบียน  สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

/(8) ปฏิบัติ...

ฎ – 31

 

(8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               4.1.4  ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                          1)  งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานติดตามประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                               (1)  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                    (2)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

                            (3)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

                          (4)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำเรื่องเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          (5)  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                          (6)  จัดทำทะเบียน  สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                                    (7)  จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน   ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดที่กำหนด

                          (8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                            2)  งานพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์และกองทุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                               (1)  ศึกษา  วิเคราะห์  กำหนดรูปแบบ  แนวทางการดำเนินงาน  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การขอรับสิทธิประโยชน์  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                        (2)  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรค  และให้ข้อเสนอแนะ  เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การขอรับสิทธิประโยชน์  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และคำสั่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

                             (3)  ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบการบริหารงาน  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

                               (4)  จัดทำข้อมูลเอกสารเผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่ง        เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การขอรับสิทธิประโยชน์  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตลอดจนดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่งานด้านวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

                               (5)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  และเอกสารทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การขอรับสิทธิประโยชน์  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

/(6) จัดทำ...

ฎ - 32

 

                               (6)  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                               (7)  จัดทำทะเบียน  สถิติข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                               (8)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        4.2  อัตรากำลัง

       ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าระดับกอง  โดยตัดอัตรากำลังข้าราชการมาจากกลุ่มงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  จำนวน  10  อัตรา  จากฝ่ายโครงการความช่วยเหลือ กองแผนงาน และสารสนเทศ  จำนวน 3  อัตรา จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  จำนวน  3  อัตรา    และจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา  จำนวน  1  อัตรา  รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประจำกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จำนวน  28  อัตรา  รวมมีอัตราทั้งสิ้น  45  อัตรา  ซึ่งอัตรากำลังดังกล่าวจะเป็นผู้ที่จะปฏิบัติงานในกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่  โดยไม่มีการขอกำหนดอัตรากำลังเพิ่ม


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจงประกอบการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

          เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5