อำนาจหน้าที่

PDFPrintE-mail

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อำนาจหน้าที่

     1.  ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (ยกเว้นงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

     2.  ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ  รับและกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

     3.  รับคำขอและพิจารณาดำเนินการออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

     4.  เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและเผยแพร่สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545

     5.  ศึกษา  วิเคราะห์  ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิประโยชน์  และเสนอแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ภาคเอกชน

     6.  รับแบบและพิจารณาการประเมินเงินสมทบ  จัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจสอบติดตามและเร่งรัดการชำระเงินสมทบ  รวมทั้งรับเรื่องอุทธรณ์เงินสมทบ

     7.  รับคำขอและพิจารณาการขอกู้ยืมเงินกองทุน  การขอรับเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินและตรวจสอบติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ยืม

     8.  จัดทำงบประมาณกองทุน  ดำเนินการด้านการเงินกองทุนและบริหารกองทุน  จัดทำบัญชีกองทุน งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด

     9.  ติดตาและประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  การให้สิทธิประโยชน์และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

   10.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5