ประวัติความเป็นมา

PDFPrintE-mail

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจงประกอบการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

----------------------------------

1.    เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

     1.1  เหตุผลที่ขอจัดตั้งเป็นกอง

                1.1.1  ความจำเป็นของงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา   ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้มาตรการจูงใจในด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่สถานประกอบกิจการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบุคคลที่จะรับเข้าทำงาน  โดยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่  ลูกจ้างของตน โดยการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ  ซึ่งในขณะนี้โดยเฉพาะด้านภาษี  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม และกำหนดให้มีการส่งเสริมในเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง  นอกจากนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในประเภท  ชนิด  ขนาด  รวมทั้งสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกต่อจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  มีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายให้แก่ลูกจ้างในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสัดส่วนที่กำหนด  ซึ่งจากการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  29  มกราคม  2546  เป็นต้นมา  ทำให้มีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดหลายประการ เช่น แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับและตรวจสอบแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับชำระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจ สอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกระบวน  ช่วยเหลือและอุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดตั้งบัญชีเงิน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดทำงบดุลและรายงาน  การรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นต้น

                1.1.2   ปริมาณงานและความยุ่งยากของงาน  จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  ทำให้ปริมาณและความยุ่งยากของงานมีเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากกระบวนการต่าง ๆ

                                                                               /ที่จะต้อง...

ฎ - 4

 

ที่จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนี้

                         1)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  กรณีดำเนินการฝึกอบรมเอง

                          2)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  กรณีผู้ดำเนินการฝึกส่งผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานไปรับการฝึกอบรมภายนอกกับสถานศึกษาหรือ           สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          3)  รับคำขอรับทราบหลักสูตรที่ผู้ดำเนินการฝึกรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้ารับการฝึก

                          4)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

                          5)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ   กรณีผู้ดำเนินการฝึกส่งผู้รับการฝึกไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          6)  รับคำขอและพิจารณาอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          7)  รับคำขอและดำเนินการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนุญาตรายการเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร   เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึก  อบรมฝีมือแรงงาน

                     8)  รับคำขอและดำเนินการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ออนุญาตคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึก  พร้อมคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ

9)  รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          10)  รับและตรวจสอบแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          11)  ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          12)  ติดตามเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          13)  รับชำระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          14)  ตรวจสอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          15)  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          16)  ช่วยเหลือและอุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          17)  รับชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          18)  จัดทำบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

/19) จัดทำ...

ฎ - 5

 

                          19)  จัดทำงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          20)  แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้อง

                           อย่างไรก็ตาม  ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมของงานขั้นต้นจำเป็นที่เจ้าหน้าที่และ        หน่วย งานผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานต่าง ๆ  ดังนี้

                                (1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้ จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมไปขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากร  รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และนำจำนวนผู้รับการฝึกไปคำนวณสัดส่วน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีผู้ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้ความระมัด ระวังและความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่นำมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถูกต้อง  และต้องนำหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2545   ประมวลรัษฎากรและพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร  รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา   ซึ่งในการพิจารณาต้องคำนึงถึงหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของประเทศด้วย  โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือ ในกรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ รวมทั้งต้องอยู่ในสาขาอาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่องสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  นอกจากหลักสูตรแล้วยังต้องพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอื่น ๆ เช่น สถานที่ฝึกอบรม  ครูฝึก ระยะเวลาการฝึก  วิธีการวัดผล เป็นต้น  ในกรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานต้องเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้มีความรู้   ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ  โดยต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการฝึก อบรมและจำนวนผู้รับการฝึกด้วย  ในกรณีการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพต้องเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ  โดยต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการฝึกอบรมและจำนวนผู้รับการฝึกด้วย  ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาตามกรอบค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยต้องตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องด้วยและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  กล่าวคือ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค   ศูนย์พัฒนา

/ฝีมือแรงงาน...

ฎ - 6

 

ฝีมือแรงงานจังหวัด   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ  โดยจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นไปในแนวเดียวกัน  นอกจากนี้จะต้องทำคู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับ บริการ   เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินการ                                               

                          (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ถูกต้องและต้องนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ระเบียบ  ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง  ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา  ในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ทั้งในเรื่องประเมินและเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจสอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ติดตามหนี้และประสานการบังคับคดี  รับจ่ายเงิน  จัดทำบัญชี  จัดทำงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  โปร่งใสและเป็นธรรม  โดยยึดระเบียบและกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณา   เนื่องจากการดำเนินการจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้รับการฝึก และผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นนี้จะต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กล่าวคือ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ  โดยจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและแนวเดียวกัน นอกจากนี้จะต้องทำคู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินการ

                          (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ต้องดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยจะต้องติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีผู้แทนเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้เทคนิคและจิตวิทยาในการติดต่อประสานงาน  เพื่อให้คณะกรรมการมาประชุมให้ครบองค์ประชุมและให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นอกจากนี้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   โดยรับเรื่องและกลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงานในสังกัดเสนอเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องที่นำเสนอ

 

 

/1.2 ความสอด...

 

ฎ - 7

 

       1.2   ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

               จากคำแถลงนโยบายของพลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์  นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  2549 ได้แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ภาคเศรษฐกิจ  ฐานรากในเรื่องแรงงานไว้ว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคแรงงาน  เอกชนและรัฐให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของแรงงานในระดับต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถมีผลผลิตและรายได้สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะทำให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะฝีมือสูงขึ้น  อันจะส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น  การตั้งกองส่งเสริมพัฒนาการฝีมือแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้สามารถรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  ให้เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

       1.3   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554)

                ในแผนฯ  ดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มุ่งพัฒนาคนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้” โดยมีพันธกิจ “พัฒนาคนให้มีคุณภาพ” และมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  อารมณ์          มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ        ข้อหนึ่งในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้  ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรอบรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ดังกล่าว ได้กำหนดในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ที่ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อการประกอบอาชีพ   ดังนั้นการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จึงเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ด้านการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

        1.4  ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

               จากวิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน “เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน  พัฒนาประชากรให้มีงานทำ   มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีหลักประกันความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

                                                            /ซึ่งวิสัยทัศน์...

ฎ - 8

 

ซึ่งวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานในเรื่องพัฒนาประชากรให้มีงานทำ  มีศักยภาพสนับสนุนขีดความ สามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ทั้งนี้  การตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงาน  อันจะทำให้ประชากรได้รับการพัฒนาให้มีงานทำ  มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน

        1.5   ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                จากวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสานและส่งเสริม     การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน  มีเอกภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”   วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  ได้กำหนดให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรหลักในการประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  ซึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  คือ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน  ดังนั้นการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงถือเป็นการรองรับและสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

        1.6   ความสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                จากภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีหน้าที่ดำเนินการประสานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ศักยภาพแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการประสานและส่งเสริมการบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  และส่งเสริมให้ภาครัฐ     และเอกชนจัดทำแผนความต้องการแรงงานแห่งชาติ  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วม  การประสานความเชื่อมโยง  การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา  ศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่อง  การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานประกอบกิจการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดังนั้นการตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ

/รองรับ...

ฎ - 9

 

รองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  จะทำให้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นนี้เป็นแกนกลางและตัวเชื่อมต่อที่สำคัญในการประสาน  บูรณาการ  และสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน  มีประสิทธิภาพ

        1.7   ความสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการแนวใหม่

                 1.7.1  สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นศูนย์กลางในการให้ บริการในกรณีที่สถานประกอบกิจการดังกล่าวจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือดำเนินการอื่น ๆ  และ            ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด  หากไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับ  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  และเพื่อให้บริการแก่           สถานประกอบกิจการดังกล่าว  จึงเป็นการยึดสถานประกอบกิจการเป็นศูนย์กลาง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนั้นได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ  อันจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและการแข่งขันของประเทศ

                 1.7.2  ปรับปรุงการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ  และลดภาระของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ทางภาษี  และนำจำนวนผู้รับการฝึกไปคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย  (ถ้ามี) มาให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ  ซึ่งในการให้บริการดังกล่าวจะมีหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบกิจการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นจำนวนมาก  หากไม่มีการปรับ ปรุงการให้บริการ  โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ก็อาจทำให้การให้ความเห็นชอบดังกล่าวเกิดความล่าช้าและเกิดการเสียหายได้  โดยปัจจุบันได้มีการจัดจ้างทำระบบฐานข้อมูล  เพื่อให้บริการในเรื่องการขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการในเรื่องดังกล่าว  และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

        1.8   ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

               พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งหากมีการจัดตั้ง                      กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างจริงจัง  เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจะทำให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานมากขึ้น  ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน  ดังนี้

1.8.1  แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ  ทำให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  ความรู้  ความสามารถ ปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลง  ส่งผลถึงค่าจ้างค่าตอบแทนและตำแหน่ง  ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ

/1.8.2 สถาน…

ฎ - 10

 

                   1.8.2  สถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีคุณภาพ  ทำให้มีผลผลิตและบริการที่ดี  เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  ทำให้ผลผลิตและบริการสามารถขายได้  สถานประกอบกิจการมีกำไรและกิจการมั่นคง

1.8.3  ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  มีสถานประกอบกิจการที่มีผลผลิต  และบริการที่  ได้มาตรฐาน  ทำให้ประเทศชาติมีรายได้  และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

                1.8.4  สังคมได้รับผลผลิตที่ดี  ลดการสูญเสียเกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจากแรงงานที่สร้างผลผลิต  และบริการสู่สังคมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

         จากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม          การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ทำให้มีปริมาณงานที่เกิดจากกระบวนการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมาก  และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  และหน่วยงานที่รองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม           การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จะมีบทบาท  หน้าที่ในการสนับสนุนที่สำคัญเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) วิสัยทัศน์  ภารกิจของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ              บริหารราชการแนวใหม่  และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง    ที่จะต้องตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   และสนับสนุนให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำชี้แจงประกอบการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

          เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5