ข่าว สพภ/ศพจ : แนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียม หรือค่าทดสอบที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

PDFPrintE-mail

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ  เพื่อให้การปฏิบัติงาน การรับจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าธรรมเนียม หรือค่าทดสอบที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557  มาตรา 27 (3/1)  เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานถือปฏิบัติไปพลางก่อน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ แล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารดาว์นโหลด

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5