ข่าว : การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น "เพชรนำ้หนึ่ง" ปี พ.ศ.2558

PDFPrintE-mail

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "เพชรน้ำหนึ่ง" ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป  จึงขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ภาคละไม่เกิน 2 คน  เสนอชือได้ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้งสือขอความร่วมมือ

แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5