ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

รับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 September 2014 05:27 Written by sdpaa Wednesday, 24 September 2014 05:09

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557  เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นได้ปฏิบัติตาม  มีทั้งหมด 5 ประเภท  รายละเอียดตามคู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557   พื้นที่กรุงเทพฯ รับสมัครที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นเขตพระโขนง เขตวัฒนา สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร   ต่างจังหวัดสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง

คู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น

ใบสมัคร

แบบรายงาน

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:38 Written by sdpaa Thursday, 18 September 2014 06:33

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อนให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เมื่อวันที่ ๒ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมอัพร จุณณานนท์  ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๔๐ คน  โดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม  และนายธีรยุทธ์ เกียรติพิริยะวงศ์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

   

ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 10:06 Written by sdpaa Wednesday, 10 September 2014 10:03

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน  เข้าร่วมในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมุนเวียนที่จัดภายในงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3และ4  โรงแรมเซ้นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน  เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี"

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 03 September 2014 08:30 Written by sdpaa Wednesday, 03 September 2014 08:16

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี"  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระหว่างสองหน่วยงาน  โดยมี นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ  จังหวัดชลบุรี

Read more...

   

การฝึกอบรมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 09:21 Written by sdpaa Thursday, 28 August 2014 09:07

ด้วยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  กำหนดให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทำงานโดยการรับบุคคลทั่วไป  หรือโดยการรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรของสถานศึกษา  จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดของครูฝึกที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด

กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา  จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ครูฝึก ครูนิเทศ  หลักสูตร “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ”  เพื่อให้ครูฝึก  ครูนิเทศ  มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 53 คน แบ่งเป็นครูนิเทศ 25 คน  ครูฝึกจากสถานประกอบการ 28 คน  ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส เซอร์วิส อาพารท์เมนต์ จ.นนทบุรี  โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

 

Read more...

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 6

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

Joomla 1.5