แนวปฏิบัติการดำเนินงานลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

แนวปฏิบัติการดำเนินงานลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

   

การรายงานผลการตัดยอดเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ 4

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 01 May 2015 09:29 Written by sdpaa Friday, 01 May 2015 09:22

ขอความร่วมมือรายงานผลการตัดยอดเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ 4  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ คลิกที่นี่

 

   

บรรยายสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ณ สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 09:49 Written by sdpaa Wednesday, 01 April 2015 09:43

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวิทยกรให้แก่สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วมสัมมนา  ในวันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมชั้น2  สำนักงานเขตหนองแขม  ถ.เพชรเกษม79  กรุงเทพฯ

   

ข่าว สพภ/ศพจ : แนวปฏิบัติการรับค่าธรรมเนียม หรือค่าทดสอบที่จัดเก็บตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 30 March 2015 07:18 Written by sdpaa Monday, 30 March 2015 07:10

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2557  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ  เพื่อให้การปฏิบัติงาน การรับจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าธรรมเนียม หรือค่าทดสอบที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557  มาตรา 27 (3/1)  เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานถือปฏิบัติไปพลางก่อน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ แล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารดาว์นโหลด

   

การรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 March 2015 10:12 Written by sdpaa Monday, 23 March 2015 10:06

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะเจ้าภาพดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (SLA)  ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  จึงได้เข้าร่วมประชุม   เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ  เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  และวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 5  ห้อง 501  สำนักงาน ก.พ.ร.  ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 10

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5