ข่าวฝึกอบรม : สัมมนาเชิงวิชาการ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับการยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 27 February 2015 08:28 Written by sdpaa Friday, 27 February 2015 08:09

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับการยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และซับพลายเชนสู่การแข่งขัน" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และเอกชน  ในกลุ่มโลจิสติกส์และซับพลายเชน  และให้ความรู้ความเข้าใจ  ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการเสวนาในช่วงบ่าย เรื่อง "การปฏิรูปกำลังพลด้านโลจิสติกส์และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"  โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  มีจำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1  วันที่ 5 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้ที่สนใจ หรือสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โทร/โทรสาร 023540281  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการ

แบบตอบรับ

 

ข่าว สพภ/ศพจ : หนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการส่งแผนการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 12:13 Written by sdpaa Wednesday, 18 February 2015 12:05

เรียน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการส่งแผนการฝึกอบรมลูกจ้าง ประจำปี 2558  ที่จะส่งมาใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อเป็นข้อมูลให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการ  พร้อมนี้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำหนังสือตัวอย่าง  และแบบฟอร์มลงข้อมูลแผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  สามารถดาว์นโหลดได้ที่  เมนูประชาสัมพันธ์ สพภ/ ศพจ

   

ข่าวฝึกอบรม : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จังหวัดสมุทรสงคราม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 11:48 Written by sdpaa Wednesday, 18 February 2015 11:41

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมสมัมนา เรื่อง "การขอรับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545"  จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประโยชน์ที่ได้รับ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจัดหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


   

ข่าวฝึกอบรม : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จังหวัดบุรีรัมย์

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 February 2015 11:40 Written by sdpaa Wednesday, 18 February 2015 11:34

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม  โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558  ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรม จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม


   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษา

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 February 2015 10:09 Written by sdpaa Monday, 09 February 2015 10:02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 21 เมษายน พ.ศ.2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   

ข่าว : การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น "เพชรนำ้หนึ่ง" ปี พ.ศ.2558

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 22 January 2015 02:49 Written by sdpaa Thursday, 22 January 2015 02:22

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "เพชรน้ำหนึ่ง" ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป  จึงขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ภาคละไม่เกิน 2 คน  เสนอชือได้ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้งสือขอความร่วมมือ

แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 9

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5