ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3.7 รอบ 9 เดือน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 09:56 Written by sdpaa Tuesday, 22 July 2014 09:03

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน  (ตรวจสอบวันที่ 10 กรกฏาคม 2557)  ของตัวชี้วัดที่ 3.7  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการในผลผลิตพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ  กิจกรรมหลักส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ซึ่งประกอบด้วย

ตัวชี้วัด 3.7.3  ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบกิจการที่ยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ตัวชี้วัด 3.7.2  ร้อยละของจำนวนสถานประกอบกิจการที่ยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ตัวชี้วัด 3.7.1  ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2557

1. จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ Datacenter ของกรม   เพื่อเป็นข้อมูลตัวชี้วัด 3.7.1  และตัวชี้วัด 3.7.2   พบว่าไม่พบข้อมูลของ  ศพจ. มหาสารคาม  จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าท่านบันทึกข้อมูลผิดหรือไม่

2. จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฝากไฟล์  ของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 3.7.3  พบว่ามี 10 หน่วยงานไม่เคยส่งข้อมูลมาในระบบฝากไฟล์ของกองส่งเสริมฯ  ได้แก่  สพภ.3 ชลบุรี  ศพจ.ตราด  ศพจ.นครนายก  ศพจ.อุดรธานี  ศพจ.นครพนม  ศพจ.มุกดาหาร  ศพจ.อุทัยธานี  ศพจ.พะเยา  ศพจ.ชุมพร  และ ศพจ.พัทลุง  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานดังกล่าวส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน 3.7.3 ในระบบฝากไฟล์ของกองส่งเสริมฯ เพิ่มเติมด้วย

3. กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  ซึ่งเบื้องต้นได้ปรับให้ตามหนังสือที่หน่วยงานของท่านส่งมาก่อนหน้าแล้ว  หากต้องการปรับเป้าหมาย (จำนวนแห่ง / แต่ไม่อนุญาตให้ปรับเป้าหมายจำนวนคน ) ขอให้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความระบุเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุง  ส่งมาที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะได้รวบรวมแจ้งกองแผนงานและสารสนเทศ  และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป

4. หน่วยงานใดที่ส่งข้อมูล หรือหนังสือบันทึกข้อความขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย  หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  จะไม่เห็นข้อมูลในไฟล์ที่แนบไว้ในเวปไซด์ตอนนี้

ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูล3.7.1 3.7.2

ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูล3.7.3

 

การประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 07:44 Written by sdpaa Thursday, 24 July 2014 07:32

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตการ  เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น สวีท พาร์ค   โดยเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ของตัวชีวัด 3.7 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการในผลผลิตพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งในระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ฯ

 

 


   

พิธีมอบวุฒิบัตรและใบผ่านงาน "โครงการพระราชดำริ"

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 03:32 Written by sdpaa Thursday, 24 July 2014 03:16

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมงาน  พิธีมอบวุฒิบัตรและใบผ่านงาน "โครงการพระราชดำริ" ที่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมดำเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

 

   

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติดอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 03:39 Written by sdpaa Thursday, 24 July 2014 03:08

ข่าวประชาสัมพันธ์  บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติดอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรฝึก จัดทำหลักสูตร การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงาน การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมและพัฒนาแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งระบบท่อพีพีอาร์ในอาคาร

 

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ

   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2557

PDFPrintE-mail

Written by sdpaa Friday, 27 June 2014 00:00

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมปกรณื อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธาน

 

Read more...

   

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาคณะทำงานยกร่างกฏหมายลำดับรอง

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 27 June 2014 09:21 Written by sdpaa Friday, 27 June 2014 09:12

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาคณะทำงานยกร่างกฏหมายลำดับรองซึ่งออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  เพื่อให้ความเห็นในการยกร่างกฎหมายลำดับรอง  ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more...

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 5

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สพภ./ศพจ.

Joomla 1.5