ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 12 December 2014 04:28 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:36

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญผู้ประกอบกิจการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  ณ โรงแรมบางกอกชฎา  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั้วไป เข้าฝึกเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ  และการขอรับสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตร  การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รวมทั้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปยกเว้นภาษีเงินได้

รุ่นที่ 1  วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 หนังสือเชิญ กำหนดการ แบบตอบรับ

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557


รับเพียงรุ่นละ 250 ท่าน (จาก 300 ท่าน เนื่องจาก 100ท่านแรก เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นการเสนอมาจากสภาอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา)


กรุณาตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์   http://115.31.139.56/spk/ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  02245 1707 ต่อ 419  หรือ 02245 2365
และขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามลำดับ


 

การร่วมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:09 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:24

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดบูทเข้าร่วมในงาน  "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"  ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557  ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 7 และ 8  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เพื่อให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545   ในระหว่างงาน  ม.ล. ปุณฑริก สมิติ  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าเยี่ยมชม  และให้คำแนะนำ ณ บูทของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

Read more...

   

ข่าวฝึกอบรม : การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:12 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 07:10

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง  โดยนายสุภพ ปิงตา  ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

Read more...

   

ข่าวฝึกอบรม : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 08 December 2014 15:13 Written by sdpaa Monday, 08 December 2014 06:56

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการฝึกอบรมเข้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิการยน 2557  ณ โรงแรมบางกอกชฎา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมจำนวน 80 คน  เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตร  การรับรองค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม  การยื่นประเมินเงินสมทบ  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และได้รับเกียรติจาก  นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม

 

Read more...

   

ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรปี2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 22 December 2014 10:02 Written by sdpaa Monday, 24 November 2014 11:41

เรียน สถานประกอบกิจการ  ขอเชิญตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จจากการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ.2557

Inhouse-Oct

Public-Nov 57

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการที่แล้วเสร็จแต่ละเดือน  หากท่านไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  เพราะหลักสูตรของท่านอาจเสร็จแล้ว  แต่ยังมิได้นำมานับรวมในข้อมูลที่แสดงไว้

   

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 09:31 Written by sdpaa Tuesday, 21 October 2014 08:40

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและกำหนดการได้ที่และแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ http://115.31.139.56/sdpaa ภายในวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

*กรุณาแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น* http://115.31.139.56/sdpaa ภายในวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หนังสือเรียนเชิญ

แบบตอบรับ

กำหนดการ

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 8

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

Joomla 1.5