บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริติช เคานซิล

PDFPrintE-mail

Written by ผู้ดูแลระบบ Tuesday, 08 April 2014 02:59

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริติช เคานซิล ทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะร่วมมือกันในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ โดยผ่านความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันในสาขาการศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามขีดความสามารถของตน ภายใต้หรือเป็นไปตามระเบียบและกฏหมายของประเทศไทย และพันธะข้อผูกพันระหว่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

PDFPrintE-mail

Written by ผู้ดูแลระบบ Tuesday, 08 April 2014 02:47

เนื่องจากปัจจุบันการใช้ภาษาต่างประเทศในสาขาอาชีพต่างๆ มีความสำคัญมากต่อกำลังแรงงานในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงเห็นควรพัฒนากรอบความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติม โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันบูรณาการภารกิจความร่วมมือทางวิชาการใน ๔ ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านการวิจัย และด้านการใช้ทรัพยากร ดังนั้น เพื่อให้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรกำหนดขอบเขตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ขอให้ปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 31 March 2014 03:19 Written by ผู้ดูแลระบบ Tuesday, 11 March 2014 07:34

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ มีส่วนในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ลูกจ้าง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้ โดยได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานลูกจ้าง

จึงของเชิญผู้ประกอบกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ต้องดำเนินการฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี ยื่นแบบประเมินเงินสมบท (สท.๒) ภายใน ๓๑มีนาคม ๒๕๕๗ หากฝึกอบรมลูกจ้างไม่ครบจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนด ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ฝึกอบรมครบจำนวนตามสัดส่วนที่กำหนด แต่หนังสือรับรองยังไม่ออก สามารถยื่นหลัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้

***สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ฝีกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน และหนังสือรับรองยังไม่ออก และต้องจ่ายเงินสมทบ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหนังสือรับรอง และจ่ายเงินสมบทภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ หากเกินวันที่กำหนด ต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินสมบท

   

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 16 January 2014 08:41 Written by ผู้ดูแลระบบ Thursday, 16 January 2014 08:37

เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานบัญชีที่ ๒

Skill Development Fund Account 2

019-6-06071-0 สาขาวิภาวดี-รังสิต 5

   

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 23 March 2014 05:54 Written by ผู้ดูแลระบบ Sunday, 23 March 2014 05:39

ภาพกิจกรรม,สถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน, ศิษย์เก่าดีเด่น, รับโล่รางวัล คลิกดูภาพกิจกรรม

   

ตรวจสอบหลักสูตรที่ยื่นขอรับรอง

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 08 April 2014 04:14 Written by admin1 Thursday, 06 June 2013 02:12

ตรวจสอบหลักสูตรที่ยื่นขอรับรอง กรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556 โดยนายทะเบียนพิจารณาและออกหนังสือรับรองแล้ว

1. ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีดำเนินการฝึกเอง Inhouse Training ปี 2556
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 57) 

2. ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน กรณีส่งไปฝึกอบรมภายนอก Public Training ปี 2556
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ เดือน ธันวาคม 56)

   
  •  
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  •  

Page 1 of 3

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สพภ./ศพจ.

ระบบฝากไฟล์

Joomla 1.5