Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


        ประวัติความเป็นมาของกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
       
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แทนกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 133/2552 ลงวันที่  20  มีนาคม 2553 มีอำนาจหน้าที่ 
       (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  การประสาน งานการฝึกอาชีพ  และการประสานแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
       
(ข) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม  ประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงานและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับภาครัฐ  เอกชน  องค์กรประชาชน และองค์กรอื่น  ทั้งในและต่างประเทศ   รวมถึงกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
       
(ค) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสาน งานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) 
       (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
การแบ่งหน่วยงานของกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  1  งาน ดังนี้
        1)  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
        2)  ฝ่ายเลขานุการ  กพร.ปช.
        3)  งานบริหารทั่วไป

 
Copyright 2010 by Strategy and Labour Network Division
กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวง / เขต ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2643 6036
Design by Next Level Design Lizenztyp CC